Skip to main content

Algemene voorwaarden

  1. Elke overeenkomst wordt aangegaan per periode van 4 weken en loopt minimaal 3 periodes (of 12 weken). Nadien is de klant vrij om de samenwerking voort te zetten. De opzegtermijn bedraagt altijd 4 weken, te rekenen vanaf het einde van de lopende periode. Groepslessen werken met 10- of 20 beurtenkaarten die maximum 12 weken geldig zijn.
  2. De klant verklaart gedurende de overeenkomst fysiek bekwaam te zijn om de activiteiten waarvoor hij/zij zich inschrijft, uit te oefenen. Het is aangeraden om een aangepaste verzekering te nemen. Rennr sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten uit, met uitzondering van mogelijke aansprakelijkheid voor opzet of grove schuld in hoofde van Rennr.
  3. Annulatie zonder dwingende redenen kan tot 24 uur vooraf. In dit geval wordt samen naar een alternatief moment gezocht binnen 2 weken volgend op de oorspronkelijke afspraak. De sessie wordt bij verplaatsing gegeven door de gebruikelijke trainer of een andere bevoegde trainer. Bij annulatie binnen de 24 uur wordt de sessie altijd in rekening gebracht.
  4. ​De klant is verplicht om annuleringen wegens vakantie minimaal 2 weken vooraf te melden.  In dit geval worden de betreffende afspraken verplaatst binnen de inhaalperiode. Deze is gelijk aan de duur van de afwezigheid, voorafgaand of aansluitend aan de vakantie. De sessie wordt bij verplaatsing gegeven door de gebruikelijke trainer of een andere bevoegde trainer.​
  5. Bij ziekte en vakantie van de gebruikelijke trainer wordt de sessie indien mogelijk overgenomen door een andere bevoegde trainer. Indien er geen alternatief kan worden geboden, wordt de overeenkomst verlengd met het aantal weken dat de trainer afwezig is.
  6. ​Rennr is gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een verklaring door een erkende arts.
  7. ​In geval van niet-tijdige betaling van de facturen behoudt Rennr het recht om alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen. Interesten, boetes en verhogingen die het gevolg zijn van de opschorting of beëindiging van de prestaties bij niet-tijdige betaling kunnen niet bij Rennr ten laste gelegd worden.
  8. ​Prijzen en tarieven van Rennr volgen de consumptieprijsindex en worden jaarlijks in januari herzien.

EEN VRAAG??


Schakel JavaScript in uw browser in om dit formulier in te vullen.

Dit zal sluiten in 0 seconden